+30 210 9374136 info@bossoft.gr

Example blog post alt

Τα εργα μας


ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η μείωση της γραφειοκρατίας, ή χρήση του ίδιου προγράμματος από όλους τους εργαζομένους, η ευκολότερη και ταχύτερη ανεύρεση δεδομένων, η άμεση παρουσίαση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας,η βελτίωση της σχέσης της εταιρείας με τους πελάτες, καθώς και διάνοιξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών ήταν το πρώτο ζητούμενο της διοίκησης.Οι λειτουργίες, οι διαδικασίες και τα εργαλεία της εφαρμογής θα έπρεπε να εξασφαλίζουν την αξιόπιστη διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης και τη λήψη των άμεσων, σωστών αποφάσεων τόσο για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας όσο και για την επέκτασή της. Και φυσικά θα έπρεπε να βοηθούν στη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας.Η απο τις ποιο βασικές απαίτησεις ήταν να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστη, επίκαιρη και καλά επεξεργασμένη πληροφορία για να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα. Και για να γίνει αυτό δεν θα μπορούσε η επιχείρηση να λειτουργεί ως άθροισμα συσχετιζόμενων μερών (διευθύνσεις με αυτονομία διαχείρισης και απολογιστική καταγραφή των πεπραγμένων). Χρειαζόταν να αναβαθμιστεί η εταιρεία σε Οικονομικό Οργανισμό του οποίου κάθε μέλος-όργανο θα κατείχε σχετική θέση έναντι των υπολοίπων, θα λειτουργούσε ως προς αυτά με τη σχέση – εξυπηρετητή και θα παρήγαγε μετρήσιμα αποτελέσματα με έναν και μόνο στόχο. Την αριστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και της ελαχιστοποίησης του κόστους.

Η λύση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. μετά από ενδελεχή έλεγχο των διαθεσίμων πληροφορικών συστημάτων τα οπαία ήταν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά, επέλεξε το MyERπ της BOSS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και την σχεσιακή βάση δεδομένων SQL Server 2008 της Microsoft. Το συγκεκριμένο λογισμικό ήταν
το μόνο το οποίο ανταποκρινόταν στις φιλόδοξες απαιτήσεις της Ιαπωνικής Α.Ε., η λειτουργικότητα του, το φιλικό interface, η ταχύτητα αλλά και η δυνατότητα προσαρμογής τους αποτελούσαν το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία της εγκατάστασης.

Τα υποσυστήματα του MyERπ τα οποία επελέγησαν στην αρχική εγκατάσταση ήταν αυτά της :

 • Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
 • Αξιογράφων
 • Παγίων
 • Ταμείου
 • Cash Flow
 • Προϋπολογισμού
 • Συναλλασσομένων
 • Αποθηκών
 • Πωλήσεων
 • Αγορών εσωτερικού και Εξωτερικού
 • M.R.P.
 • Διαχείρισης προσωπικού
 • C.R.M
 • M.I.S.

Ενώ στην συνέχεια εγκαταστάθηκε και το σύστημα διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management System) με την χρήση φορητών τερματικών.

Τα Οφέλη

Τα οφέλη τα οποία προέκυψαν από την επιλογή του MyERπ μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα :

 • Αξιοποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών της εταιρείας με έμφαση στη διαχείριση της αποθήκης.
 • Παραγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων και δεικτών.
 • Εμπλουτισμός της φτωχής διοικητικής πληροφορίας με ένα δυναμικό επιχειρησιακό διοικητικό σύστημα πληροφοριών
 • Μείωση ως και εξάλειψη των κινδύνων που αντιμετώπιζε από την συνεχή ανάπτυξη – προσθήκη των προγραμμάτων για την προσαρμογή των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων στις ανάγκες της εταιρείας.
 • Εξασφάλιση της επάρκειας του πληροφοριακού συστήματος για ενδεχόμενη οργανική και μη ανάπτυξη της οικονομικής μονάδας – χρηστών.
 • Απαλλαγή των της εταιρείας από τις πολυδάπανες διαδικασίες ελέγχου του συστήματος που προέκυπταν ως ανάγκη από την ανομοιογενή κάθετη ανάπτυξη υποσυστημάτων και την ανεπαρκή ενημέρωση σε οριζόντιο επίπεδο όλων των πληροφοριών.
 • Απελευθέρωση του δεσμευμένου χρόνου του τμήματος πληροφορικής έτσι ώστε να εστιαστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες και να προσδώσει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της εταιρείας, τα προϊόντα της.
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποθεμάτων αλλά και της αναπλήρωσης των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων.

Ταυτόχρονα η επιλογή της βάσης δεδομένων MS SQL Server 2014 αύξησε δραματικά τη ταχύτητα και την αξιοπιστία του συστήματος. Τα 18 σημεία αποθήκευσης και πώλησης συνδέθηκαν μέσω Replication με το κεντρικό χωρίς κανένα πρόβλημα, παρέχοντας συνεχή on line ενημέρωση όλων των μερών (χρηστών) για όλα (πληροφορίες).


ΧΗΤΟΣ Α.Ε.

Η ΧΗΤΟΣ Α.Ε. για να καλύψει μεταξύ άλλων, την ανάγκη για λεπτομερή παρακολούθηση των διαδικασιών της παραγωγής επέκτεινε το MyErπ και εγκατέστησε και το My.Εrπ.PM,(Production Monitoring), το οποίο συνεργάζεται αρμονικά με το κύκλωμα τόσο της παραγωγής όσο και αυτό της κοστολόγησης των προίόντων

MyERπ.PM. Η εφαρμογή αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη μηχανογραφική λύση για την παρακουλούθηση του Σύστηματος Ιχνηλασιμότητας η οποία επιτρέπει την λεπτομερή παρακολούθηση όλων των σημείων της παραγωγικής διαδικασίας. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο όλες οι διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται, σε δεδομένη χρονική στιγμή

 • στην παραγωγική διαδικασία,
 • την αποθήκη
 • και τη διανομή του προϊόντος.

Ορισμένα από τα στοιχεία τα οποία αντλούνται είναι :

 • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται μία δεδομένη εντολή παραγωγής
 • Ποιος εργαζόμενος εκτελεί μία συγκεκριμένη εργασία
 • Ποιοι εργαζόμενοι συμμετείχαν στην παραγωγή, προϊόντων δεδομένης εντολής παραγωγής ή παρτίδας παραγωγής
 • Ποιες παρτίδες Α’ ύλών αναλώθηκαν στην παραγωγή, προϊόντων δεδομένης εντολής παραγωγής ή παρτίδας παραγωγής
 • Νεκροί χρόνοι ανά εντολή παραγωγής
 • Στατιστική διακοπής παραγωγικής διαδικασίας (Λόγοι, χρόνοι, συσχετιζόμενοι εργαζόμενοι, συσχετιζόμενες εντολές παραγωγής).
 • Παρτίδες παραγομένων
 • Status εντολής παραγωγής
 • Status παραγγελίας πελάτη
 • Status παραγομένου είδους
 • Συνολικά αναλωθέντες χρόνοι ανά παραγόμενο και εργαζόμενο
 • Συνολικό κόστος (πραγματικό) εργασίας ανά παραγόμενο ή ανά εντολή παραγωγής ή ανά παραγγελία πελάτη.
 • Πληροφορίες για τη αποθήκευση και τη διακίνηση συγκεκριμένης παρτίδας παραγομένου.

Ποια επιχειρηματικά οφέλη απολαμβάνει τώρα ο πελάτης μετά τη λύση που δόθηκε από την εταιρία σου (πολύ σημαντικό κομμάτι). Όπως βλέπεις και από τα παραδείγματα, η γενική τακτική είναι να ξεκινάνε με ένα μικρό κείμενο που περιγράφει την περίπτωση αναφέροντας κάποια metrics που “μετρούν” την επιτυχία. Τέτοια metrics μπορούν να είναι η αύξηση των πωλήσεων του πελάτη μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, η μείωση των εξόδων του ή ακόμα και η μείωση του χρόνου των διαδικασιών του. Οτιδήποτε μπορεί να μετρηθεί και να είναι βέβαια προς το καλύτερο.

Το MyERπ Production Monitoring σύστημα ιχνηλασιμότητας παρέχει δεδομένα για τους δύο βασικούς τύπους Ιχνηλασιμότητας:

 • Προς τα εμπρός (Downstream) Ιχνηλασιμότητα: ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης (Lot), να φτάσουμε στον εντοπισμό όλων των παρτίδων τελικών προϊόντων που παρήχθησαν και της διακίνησης των προϊόντων στα σημεία πώλησης.
 • Προς τα πίσω (Upstream) Ιχνηλασιμότητα: γνωρίζοντας την παρτίδα του τελικού προϊόντος (Lot), να ανιχνεύσουμε τη διακίνηση της, τις Α’ ύλες και τους εργαζόμενους που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της.PROCOS S.A.

Procos is a European party goods leader. The Greek company has activities in 68 countries around the world, each providing local and international retail chains with a comprehensive range of party ideas, from paper plates, napkins, and cups, to table covers, and balloons.IT ADMIN MEANS NO TIME TO PARTY As a one-man IT department in this growing, dynamic company, Michael Papacostantinou is grateful for any hours he can save off his IT administration time. Procos’ IT manager also wants to be certain the business is benefiting from high performance, robust information security, together with reliable and fast data protection. Above all—in the extremely difficult business climate Greece finds itself in—he wants to lower his costs: driving home innovative ideas that lower his capital and operational expenditure, and support Procos’ business growth.None of that was easy prior to introducing Symantec. Take data protection for example. Reliance on an Acronis backup tool led to the backup window sometimes taking a day and a half to execute. The difficult to navigate GUI made it hard for him to protect his virtual machines (running Hyper-V). And as the demand for storage grew, so did the costs: more and more storage hardware was called for. “The majority of our business is conducted via email, so it is essential that the Exchange and ERP platforms are available around the clock,” says Papacostantinou. “If a member of staff needed to recover a file or an email, we also didn’t want to spend hours recovering the entire tape; we wanted it instantly. For such a company, you can’t imagine how valuable technologies like granular restore and deduplication are in terms of saving time, money, and effort.”Information security was equally challenging. Here, Procos relied on a CA tool which was not immune to permitting virus outbreaks in the company. Although no service outages occurred, Papacostantinou was not confident that company was protected to the extent it needed to be—a major malware outbreak could have occurred at any time. Moreover, spam was taking over his life: up to eight hours every week was devoted simply to administering the spam email coming into the company (as a party goods supplier, Papacostantinou believes the company is particularly susceptible to spam email) and to combating viruses. Performance was impacted by the CA solution too: staff would normally wait up to two minutes in the morning for the PC antivirus tool to complete its scan. BEST-IN-CLASS SECURITY AND DATA PROTECTION Working closely with its Greek systems integration partner and Symantec specialist BOSS Informatics, Procos deployed Symantec Backup Exec™ 2012 and Symantec™ Protection Suite. Backup Exec answered the company’s call for integrated, best-in-class data protection, combining centralized management, seamless support for the Hyper-V virtual server environment, and deduplication in one, easy to use solution. “One of the things I like best about Backup Exec 2012 is the console,” says Papacostantinou. “It’s as easy to use as an application like Amazon. Intelligent, intuitive, and very quick to administer to backup routines.” Powered by Symantec Insight, Protection Suite is revolutionizing the company’s information security. It offers Procos a one-stop approach to antivirus protection, antispyware, antispam, and the ability to rapidly recover individual files, emails, and folders in minutes. The solution also has the flexibility to extend Procos’ security into new avenues, such as network access control, intrusion prevention, and application and device control.The Protection Suite deployment specifically comprises an integrated blend of Symantec Endpoint Protection and Symantec Mail Security for Microsoft Exchange. According to Papacostantinou, one of the key advantages has been to reduce the volume of spam, with implications for the company’s Exchange availability. “The 60 percent reduction of email spam has lowered the volume of Exchange storage and contributed to almost 100 percent uptime of the email environment. We also benefit from stronger security, with new and emerging threats being kept at bay away from end-users’ machines.” TRANSFORMING HOW IT IS MANAGED AND SAVING MONEY

The value of the integrated Symantec solution is brought into sharp focus by the metrics Papacostantinou has to hand:

 • Deduplication has lowered the amount of data storage required by 40 percent, saving the equivalent of €5,000 annually—crucial for a small firm like Procos.
 • Automated scanning goes unnoticed by end users—no performance impact on endpoint or VM servers.
 • Centralized data protection has lowered administration costs by 20 percent.
 • The volume of spam dropped by 60 percent in the first week of Protection Suite going live.
 • The number of virus/malware incidents has dropped by at least 70 percent following the switch from CA to Symantec.
 • li> The company’s Exchange server is now experiencing close to 100 percent uptime (owing to the elimination of virus threats and less spam).
 • The introduction of granular recovery of Exchange, SQL, Active Directory, and the Hyper-V R2 virtual environment means files can be restored 40 percent faster than before.

Τ“Symantec takes the headache and worry out of my information security and data protection. This integrated solution gives me—the sole member of the IT team—the confidence that the data is secure and that the company is gaining full value from the most efficient backup and security solution anywhere on the market.”Copyright © 2012 Symantec Corporation. All rights reserved. Symantec, the Symantec logo, and Backup Exec are trademarks or registered trademarks of Symantec Corporation or its affili-ates in the United States and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.
DEMO Α.Ε.

Η φαρμακοβιομηχανία DEMO A.Β.Ε.Ε. είναι ένας βιομηχανικός και εμπορικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1965 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων.Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα, με πολύ ισχυρή παρουσία στη νοσοκομειακή αγορά, όπου είναι η πρώτη ανάμεσα σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τις πωλήσεις σε μονάδες.

Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων:
 • Ασηπτες κόνεις καρβαπενέμης
 • Ασηπτες κόνεις κεφαλοσπορίνης
 • Λυόφιλες κόνεις
 • Αμπούλες και φιάλες τεχνολογίας blow-fill-seal (φούσκωμα – γέμισμα – σφράγιση)
 • Παρεντερικά διαλύματα ηλεκτρολυτών
 • Σκευάσματα σε πόσιμη μορφή

Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένων χωρών της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ωκεανίας. Οι τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις παραγωγής ενέσιμων προϊόντων που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να προσφέρουμε:

 • Δυνατότητες διανομής σε παγκόσμια κλίμακα
 • Υπηρεσίες παραγωγής βάσει συμβολαίου

Ενώ στην συνέχεια εγκαταστάθηκε και το σύστημα διαχείρισης αποθηκών (Warehouse Management System) με την χρήση φορητών τερματικών.

Το όραμά

Όραμά της εταιρείας είναι να παρέχει ποιοτικά, αξιόπιστα και καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιδίωξή της είναι να είναι σταθερά μία από τις κορυφαίες εταιρείες της φαρμακοβιομηχανίας παγκοσμίως, διατηρώντας την ηγετική μας θέση στον κλάδο στην Ελλάδα, το θετικό ρυθμόανάπτυξης μας αλλά και την προτίμηση των πελατών και συνεργατών της, χάρη στην εμπιστοσύνη που δείχνουν στα προϊόντα που παράγει.

Η αποστολή

Η DEMO έχει ως στόχο να παραμείνει στην κορυφή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και παράλληλα να καθιερωθεί ακόμα περισσότερο ως μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές εταιρείες φαρμάκων διεθνώς.Έχοντας ήδη πετύχει ραγδαία ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά γενόσημων, επιδιώκουμε να συνεισφέρουμε με καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη ζωή των ασθενών σε όλο τον κόσμο και εξασφαλίζοντας την σταθερή εμπιστοσύνη των πελατών μας. Αυτό θα το επιτύχουμε στηριζόμενοι στις επενδύσεις μας για μεγάλες και σύγχρονες μονάδες παραγωγής, χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες, αλλά και με τη συνεχή ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας και την επέκταση της διεθνούς παρουσίας μας.Για το λόγο αυτό, έχουμε πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στη δημιουργία και στη στήριξη ενός τελευταίας τεχνολογίας εργαστηρίου Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development). Το εργαστήριο R&D και Ποιοτικού Ελέγχου της DEMO, απασχολεί 120 άτομα, έκτασης 1.500 τ.μ., είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα όργανα και επανδρωμένο με τους καλύτερους απόφοιτους των ελληνικών πανεπιστημίων. Υπό την επίβλεψη κορυφαίων ερευνητών – οι περισσότεροι από τους οποίους είναι κάτοχοι PhD από φημισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης – το εργαστήριο R&D της DEMO αποτελεί τη βάση για τη δυναμική παρουσία της εταιρείας μας και τις επόμενες δεκαετίες.Η δέσμευση της DEMO για κορυφαία ποιότητα Από την ίδρυση της εταιρείας μας, η ποιότητα των προϊόντων μας ήταν πάντοτε προτεραιότητά μας. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση των χώρων παραγωγής μας όπως και του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου.FBIOLINE

Η Η Bioline ...